MİRAS HUKUKU VE GAYRİMENKUL HUKUKU VE AVUKAT İLE TEMSİL

Miras Hukuku

Miras hukuku miras bırakan kişilerin ölümünden sonra sona ermeyen hak ve borçları ile alakalı hukuki durumların düzenlenmesini sağlayan bir hukuk dalıdır. Mülkiyet durumu ölümle sona erseydi o zaman miras hukukuna gerek kalmazdı.Miras davalarında avukat ile temsil neticesinde haklarınızı gizli paylarınızı ve birçok kanun ve yasa ile belirlenen haklarınızı Miras avukatı sizin adınıza haklarınız savur sizi haksızlıklara karşı savunur mağdur olmanızı engeller

Miras hukukunun temelinde mülkiyet hakkı ile devamlılığı bulunur. Ölümle birlikte mülkiyet hakkının sona ermesi ve miras bırakan kişinin mallarının devlete kalması durumları söz konusu olsaydı bu gibi durumlarda gerçek mülkiyet hakkından bahsedilmesi mümkün olmazdı. Anayasada yer alan 35. Maddeye göre tüm bireyler mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar sadece kamu yararı ve kanun ile sınırlandırılabilir.

Miras hukuku davalar şu şekildedir;

 • Miras reddi ile ilgili davalar
 • Mirasçı kişilerin pay ve oranları ile ilgili davalar
 • Reddi miras ile ilgili davalar
 • Vasiyetnamenin iptal edilmesi
 • Terekenin tespit edilmesi ile alakalı davalar
 • Miras sözleşmelerinin iptal edilmesi ile ilgili davalar
 • Tenkis davaları
 • Mirasın denkleştirilmesi davaları
 • Muris Muvazaası davaları
 • Mirasçılıktan çıkarma ile alakalı davalar
 • Ortaklığın giderilmesi ile ilgili davalar

Miras Hukuku ile Alakalı Temel Kavramlar

 • Miras, kişilerin ölümü ile beraber mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerini ifade eden bir kavramdır.
 • Mirasbırakan, ölümü ile beraber kendisine ait hukuki ilişkilerin ve hukuki durumunun düzenlenmiş olduğu kişilerdir. Ölüm durumu sadece kişilere özgü bir durum olduğu için mirasbırakan yalnızca bir kişi olabilir.
 • Tereke, miras bırakan kişilerin ölümü ile beraber mirasçılara geçen özel hukuki ilişkilere verilen isimdir. Miras bırakan kişilerin şahsına bağlı olan ilişkiler ise ölümle sona ereceği için tereke kapsamında değerlendirilmez.
 • Mirasçı, miras bırakan kişilerin terekesi üzerinde hak sahibi olan bireylere verilen isimdir. Bu bireyler yasal olarak mirasçı ya da atanmış mirasçı olabilir.
 • Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakan kişilerin ölümünün ardından yerine getirilmesini istediği konulardır. Buna vasiyetname ve miras sözleşmesi örnek gösterilebilir.

Miras Paylaşımı İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Mirasçılar aralarında yaptıkları miras paylaşım sözleşmesi sayesinde mirasın nasıl paylaştırılacağına karar verebilir. Miras paylaşım sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekir. Bunun yanında sözleşme yapılırken tüm mirasçıların katılması gerekir. Tek bir mirasçının dahi katılmaması durumunda miras paylaşım sözleşmesi geçerliliğini yitirir. Mirasçılar bu tip bir sözleşme ile anlaşmazlarsa miras paylaştırma davası açarak mirasın paylaştırılmasını sağlayabilirler.

Miras bırakan kişinin ölümü ile beraber mirasçılar miras bırakan kişinin mal varlığına el birliği ile sahip olurlar. Ancak miras paylaşımı davası ile miras bırakan kişinin mal varlığı üzerindeki el birliği mülkiyeti sona erer.

Bu gibi durumlarda mirasçıların her biri miras paylaşımı ile alakalı olarak dava açabilir. Miras paylaştırma davası bütün mirasçılar davalı gösterilerek açılan bir davadır. Paylaşma davasının açılması bir süreye bağlanmaz. Bu durumda miras ortaklığı son bulmadıkça mirasın paylaşımı ile alakalı dava açılması mümkündür.

Paylaşma davası açılması durumunda hakim üzerinde el birliği mülkiyet olan tereke unsurlarını gruplayarak bunları mirasçılara tahsis eder. Tereke tüm mirasçılara müstakil mal vermeye elverişli değilse bu gibi durumlarda hakim bazı malları satarak bedellerinin paylaştırılmasını sağlayacaktır.

Ölümden önce miras bırakan kişiler miras paylaşımı ile alakalı konularda belirleme yapmışsa bu belirlemenin vasiyet şartlarına uyup uymadığı kontrol edilir. Fakat miras bırakanın bu belirlemesinin saklı pay oranlarını geçmemesi önemli bir konudur. Aksi durumlarda saklı payı aşan kısımlar ile ilgili tasarruflar için tenkis davası açılabilir.

Mirasın paylaşılması ile ilgili olarak terekenin tümünün paylaşımı söz konusu olabilir. Bunun yanında terekenin bir bölümünün paylaşılması durumları da olabilir. Terekenin tamamının paylaşılması yasal ve atanmış olan mirasçıların tamamının anlaşması ile mümkün olur. Fakat mirasçılardan biri bile anlaşmaya yanaşmazsa bu gibi durumlarda mirasın paylaşımı ile ilgili olarak dava açılmalıdır.

Türk Medeni Kanunu’nun 676. Maddesinin 2. Fıkrasına göre mirasın kısmen paylaşılması da söz konudur. Bu gibi durumlarda objektif kısmi paylaştırma yapılabileceği gibi sübjektif kısmi paylaştırma da yapılabilir. Objektif kısmi paylaştırma ile terekede bulunan mal ve hakların bir bölümü paylaşılarak bir bölümü paylaşma dışı bırakılır. Sübjektif paylaştırma ile yalnızca bazı mirasçıların paylarının saptanarak verilmesi ve diğer mirasçıların miras ortaklığına devam etmesi anlaşılır. Türkiye’nin her yerinde yada Kayseri de miras avukatı ile temsil edilme her zaman hak kaybını önler size daha olumlu sonuçlarla dönülmesini sağlar

Mal Paylaşımı Konusunda Kimler Yasal Mirasçı?

Mirasbırakanın alt soyu olan bireyler yasal olarak mirasçıdır. Varsa çocukları çocuklar ölmüşse torunları yasal mirasçı olurlar. Miras bırakan kişinin annesi ile babası, büyükannesi ve büyük babası da yasal mirasçı olarak adlandırılır.

Evlilik dışı olan çocuğun mirasçı olabilmesi için miras bırakan kişinin babası olduğuna ilişkin resmi bir kayıt bilgisinin olması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda soybağını tanıma veya hakim kararıyla birlikte kurulmuş olması önemlidir. Evlilik dışı çocuk ve babası ile soy bağının kurulması durumunda evlilikte doğan çocuk gibi babasının mirasçısı olacaktır.

Sağ kalan eşler de yasal mirasçı olarak değerlendirilir. Fakat eşin miras payı kimle beraber mirasçı olacağına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu gibi durumlar;

 • Eş, miras bırakan kişinin büyükannesi ve büyükbabası ile beraber mirasçı olursa mirasın ¾’ü ve kimsenin olmaması halinde mirasın tamamı eşe kalacaktır.
 • Eş, miras bırakan kişinin alt soyu ile beraber mirasçı olursa mirasın ¼’ünü alır.
 • Eş, miras bırakan kişinin anne ve babası ile beraber mirasçı olursa bu durumda mirasın yarısını alır.

Evlatlık olan kişiler de miras bırakanın kan hışmı gibi mirasçı olacaktır. Bu durum Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 500. Madde ile düzenlenir. Evlatlık ile altsoyu evlat edinen kişinin kan hışmı gibi mirasçı olacaktır. Evlatlık bireyin kendi ailesinde de mirasçılığı vardır. Miras bırakan kişinin ölümünde hiç mirasçısı bulunmuyorsa bu durumda ölenin mirasının devlete geçmesi durumları söz konusu olur.

Miras Paylaşımlarında Saklı Pay Ne Anlama Gelir?

Miras paylarının bir bölümü kanunlar tarafından korunur. Yani miras bırakan kişi sağken bu payları engellemek adına işlemler yapamaz. Saklı pay durumları şu şekildedir;

 • Ölen bireylerin eşi 1. Ve 2. Zümre ile beraber mirasçı konumundaysa miras hakkının tamamı, 3. Zümre ile beraber mirasçı ise ¾’ü
 • Ölen kişinin altsoyunun miras hakkının ½’si
 • Anne ve babanın miras payının ¼’ü

Bu paylaşımın ihlal edilmesi durumunda tenkis davası açılarak ihlal edilen payların iade işlemi gerçekleştirilebilir. Tenkis davasının açılması için saklı paylı mirasçıların saklı payına tecavüz edildiği tarihi öğrendiği günden itibaren bir yıl içinde tenkis talebi oluşturması gerekir.

Miras Paylaşımında Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Miras paylaşımı davasının görevli ve yetkili mahkemeler tarafından açılması gerekir. Aksi halde görevsiz ya da yetkisiz mahkemede mirasa ilişkin davanın açılması kişilerin zaman kaybı yaşamasına neden olur. Türk Medeni Kanunu’nun 576. Maddesi gereği mal paylaşımı ile alakalı konularda uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili olan mahkeme ölen kişilerin son yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu yargı çevresindeki sulh mahkemeleridir. Mirasçılardan biri ya da tamamı bu davayı miras bırakanın son yerleşim yerinde bulunan sulh mahkemelerinde açabilir.

Yani, tenkis, iptal, miras paylaşımı, miras nedeniyle istihkak, miras reddi gibi davaların miras bırakan kişinin son yaşamış olduğu yerleşim yerlerinde açılması gerekir. Konu ile alakalı daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçmeniz mümkündür.

MİRAS AVUKATI ÜCRETİ NE KADARDIR ÜCRETİ KİM BELİRLER

Miras davaları sulh hukuk mahkemesinde açılır sulh hukuk mahkemesi Avukat Asgari ücret tarifesinde yer almıştır avukatların alması gereken minumum turtarlar barolar birliği tarafından aaut de belirlenmiştir

2023-2024 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (AAÜT) YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR: TARİFE’DE ORTALAMA YÜZDE 90 ORANINDA ARTIŞ SAĞLANMIŞTIR.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır.

ÖZEL VEKÂLETNAMELİ AVUKAT İLE CMK KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ ARASINDA YARGILAMA SONUCUNDA HÜKMOLUNAN ÜCRETLER BAKIMINDAN AYRIM ORTADAN KALDIRILMIŞTIR

Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla; aynı davada sanığın müdafiliği görevini yürüten özel vekâletnameli avukat ile zorunlu müdafi sıfatı ile hizmet veren avukat arasındaki ayrım kaldırılmış; aynı emek ve mesaiyi veren iki meslektaşın hak ettiği karşı yan avukatlık ücretinin de birbirine eşitlenmesi sağlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile Tarife’nin 14. maddesinde yer alan “Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” kuralı, sanığın CMK gereğince görevlendirilen müdafii bulunması durumunda da kovuşturma için ‘Hazineden alınan ücretin mahsubu suretiyle uygulanması’ olanağı getirilmiştir.

Aynı maddeye getirilen değişiklik ile kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine sanığa yükletilecek avukatlık ücretine, vekilin CMK uyarınca zorunlu görev üstlenen avukat olması halinde de mahsup işlemi yapılmak suretiyle hükmedileceğine ilişkin düzenleme eklenmiştir.

Bu düzenleme; yurttaşların adalete erişim ve savunma haklarını etkin bir şekilde kullanmaları bakımından da önemli bir kazanım olmuştur.

NİSBİ TARİFE’DE BASAMAK MİKTARLARINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen Üçüncü Kısmı’nda miktarlarda ilk iki basamakta yüzde 100 olmak üzere çeşitli oranlarda artış sağlanmıştır. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirilmiştir.

UYGULAMADA BİRLİK VE KANUNA UYGUNLUK SAĞLANMAK ÜZERE TARİFE’YE GETİRİLEN HÜKÜMLER

Tarife’nin “Amaç ve kapsam” başlıklı maddesine “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz” hükmü eklenmek suretiyle bu husus vurgulanmış ve Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin tarifeye girmesi sağlanmıştır.

Uygulamada birliği sağlamak üzere Tarife’nin “Avukatlık ücretinin kapsadığı işler” başlıklı maddesine “Hangi sebeple olursa olsun, temyiz veya istinaf başvurusu üzerine verilen bozma veya kaldırma kararı sonrasında hükmolunan yargı kararlarında, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır” hükmü eklenmiştir.

Tarife’nin “Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret” başlıklı maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331. maddesi hükmüne uygun hale getirilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Türkiye Barolar Birliği


Adalet Bakanlığı’na gönderilen gerekçe

Bilgi notu için tıklayınız

AAÜT Karşılaştırma Cetveli

AAÜT Rakamsal Karşılaştırma Cetveli

Resmî Gazete için tıklayınız

https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/2023-2024-turki

ufuk Özçelik
ufuk Özçelik
2023-11-30
Arkadaşımızın aracındaki arka kapıdaki camında bulunan flim ile alakalı davada başarılı oldu
Tvalp Tvalp
Tvalp Tvalp
2023-11-28
Ceza davamız vardı ceza avukatı araken tanışdık memnun kaldık
deniz denizee
deniz denizee
2023-11-28
Kayseride Miras avukatı arayışımız neticesinde tanışdık alanında uzman miras avukatı üvey annem ve üvey kardeşlerim vardı işini hakkamiyetli bit şekilde yapan güvenilir avukat
ümmehan öz
ümmehan öz
2023-11-16
Boşanma davamda çok yardımcı oldu.isinin ehli bir avukat.buradan da çok teşekkür ederim emeginiz için.isinizi hakkıyla yaptığınız için.
Pelin Su
Pelin Su
2023-11-05
Kayseri de miras avukatı arayışımız neticesinde avukat azize yöreci ile bir tanıdık tavsiyesiyle davamıza baktı bize kanunun ve hukuk çerçevesinde olacakları anlattı biz davamızda hak kaybına ugramadan bizim için olumlu sonuç aldık güvenilir ve aradığımızda ulaşabildim alanında uzman bir avukat teşekkürler

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir